סגולות ותפילות

התנא האלוקי רבי מאיר נודע במשך כל הדורות כבעל הנס המגן על עם ישראל ועושה נפלאות. עם ישראל בכל המצבים והזמנים - הן בעיתות רצון ושמחה, והן ח"ו בעיתות צער ומצוקה, עוררו את זכותו של רבי מאיר בנתינת צדקה למקום משכנו ובהדלקת נר לכבודו ולעילוי נשמתו יחד עם אמירת "אלקא דמאיר ענני"

דברי רבי חיים פלאג'י

על תרומה לרבי מאיר

"והן אמת דבכל עת ובכל זמן חיובא רמיא עלן (חיוב מוטל עלינו) להיות דעתן עליו בכל עסקנו ובכל מעשה ידינו, ועל כל צרה שלא תבוא, להפריש לעילוי נשמת הצדיק רבי מאיר בעל הנס זיע"א ולשלוח המעות למכון שבתו כי ממקומו יפן ברחמיו להתפלל בעדינו לפני שוכן מעונה, ומידע ידע שאין תפילתו חוזרת ריקם." ובהמשך הוא כותב "ושבח לה' יתברך דגם אשר הם חיים הצדיקים היושבים שם מתפללים בעד המתנדבים ולומדים בעד הצלחתם... והוא בדוק ומנוסה, דאשר הם מבני היכלא דמלכא יש להם הארה גדולה מהצדיק... 

לפניכם ליקוטי סגולות ותפילות מצדיקי הדורות לאומרם בכל עת מצוא

תפילה מאת החיד"א לכל דבר בקשה

בעת נתינת צדקה לעילוי נשמת התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס זיע"א

סגולה למציאת אבידה
(מספר מדרש תלפיות)

תפילה נוראה לישועה

בציון התה"ק רבי מאיר בעל הנס זיע"א

תפילה מאת החיד"א בשעת נתינת שמן למאור

לעילוי נשמת התנא רבי מאיר בעל הנס זיע"א

תפילה לאישה מעוברת

תפילה בעת הדלקת נרות בערב שבת

תפילה בעת נתינת צדקה קודם התפילה

תפילה להולך
במקום סכנה וליסטים

תפילה בעת סכנה

להורדת מקבץ התפילות

אלקא דמאיר ענני!