תפילה בקבר רבי מאיר בעל הנס

אלהא דמאיר ענני. אלהא דמאיר ענני.
שלום עליך מרנא ורבנא, שלום לך ושלום לכבוד גופך הטהור והקדוש (הנקבר במקום הזה.)
שלום לך ושלום על משכבך. אשריך בעולם הזה ובעולם הבא, שזכית לילך אחר יוצרך ולעבדו בלב שלם ובנפש חפיצה. וזכית והצדקת את הרבים. הורית את ישראל חוקים ומשפטים. על כן גדול שכרך, והוא יחיש תחייתך, וימהר עמידתך. ונזכה ונחיה לראות פניך המאירים והמזהירים כזוהר הרקיע. וזכותך ותמימותך יעמוד לנו, ותורתך מגן בעדינו.
ובכן (באנו להשתטח על קבר הצדיק הזה התנא רבי מאיר בעל הנס עליו השלום, ולעמוד בתפלה לפניך): רבון העולמים, האזינה לקול תחנונינו אשר התחננו לפניך ברוב רחמיך וברוב חסדיך, ותשמע קולנו בזכות הצדיק (הזה) התנא רבי מאיר בעל הנס עליו השלום. ותצילנו מכל גזירות קשות ורעות המתרגשות לבא
בעולם. ותצילנו משטן רע ומפגע רע ושנאת חינם. ותצילנו מכל צרה וצוקה ומיגון ואנחה ומכל חולי
ומחלה. והעלה ארוכה ומרפא לכל תחלואינו ולכל מכאובינו ולכל מכותינו. וברך לחמנו ומימנו ותסיר מחלה מקרבנו. ותתן בנו כח ובריאות וחוזק ואומץ באברינו וגידנו וגופינו לעבודתך. ולא יארע לנו שום מיחוש ושום כאב ונהיה שמחים וטובים ובריאים לעבודתך. ותפתח לבנו בתורתך ונהיה עושים רצונך.

ושים בלבנו אהבתך ויראתך לעבדך בלב שלם ובנפש חפצה. ואל ישלוט עין הרע ויצר הרע בנו ובזרענו. וברוב רחמיך תזכנו לזרע קודש בנים חכמים וחסידים עוסקים בתורה ובמצוות. ויאריכו ימיהם בטוב ושנותיהם בנעימים. אורך ימים ושנות חיים. ותרחמנו ותחיינו חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של פרנסה טובה, חיים של חילוץ עצמות, חיים שיש בהם יראת חטא, חיים שאין בהם בושה וכלימה, חיים שיש בהם עושר וכבוד, חיים שתהיה בנו אהבת התורה ויראת שמים, חיים שתמלא כל משאלות לבנו לטובה לעבודתך. וברוב רחמיך תחוס ותרחם על כל איש ואשה, קטון או גדול, יחיד ורבים מעמך ישראל, אשר הם שרויים בצער. אנא ה' הצילם מצרתם, ותברכם מברכותיך, ותגאלנו גאולה שלימה למען שמך. וקבל ברחמים וברצון את תפילתנו, כי אתה שומע תפלת כל פה. ואל יעכב שום חטא ועוון והרהור רע את תפילתנו, ותשלח לנו משיח צדקנו. ותבנה בית קדשנו ותפארתנו במהרה בימינו אמן.

ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על ראשם ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה.

לאחר מכן להדליק נר לזכות התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס זצוק"ל לתת צדקה ולהתכוון שאנו נותנים הצדקה לנחת רוח בשבילו ומבקשים מהשם יתברך שבזכותו ירחם עלינו,
ולומר אחרי זה: אלהא דמאיר ענני ג' פעמים

תפילה מאת החיד"א לכל דבר בקשה

בעת נתינת צדקה לעילוי נשמת התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס זיע"א

סגולה למציאת אבידה
(מספר מדרש תלפיות)

תפילה נוראה להצלחה וישועה על קבר רבי מאיר בעל הנס

בציון התה"ק רבי מאיר בעל הנס זיע"א

תפילה מאת החיד"א בשעת נתינת שמן למאור

לעילוי נשמת התנא רבי מאיר בעל הנס זיע"א

תפילה לאישה מעוברת על קבר רבי מאיר בעל הנס

תפילה בעת הדלקת נרות בערב שבת

תפילה בעת נתינת צדקה קודם התפילה

תפילה להולך
במקום סכנה וליסטים

תפילה בעת סכנה לרבי מאיר בעל הנס

להורדת מקבץ התפילות

התנא האלוקי רבי מאיר נודע במשך כל הדורות כבעל הנס המגן על עם ישראל ועושה נפלאות. עם ישראל בכל המצבים והזמנים – הן בעיתות רצון ושמחה, והן ח"ו בעיתות צער ומצוקה, עוררו את זכותו של רבי מאיר בנתינת צדקה למקום משכנו ובהדלקת נר לכבודו ולעילוי נשמתו יחד עם אמירת "אלקא דמאיר ענני"

דברי רבי חיים פלאג'י

על תרומה לרבי מאיר

"והן אמת דבכל עת ובכל זמן חיובא רמיא עלן (חיוב מוטל עלינו) להיות דעתן עליו בכל עסקנו ובכל מעשה ידינו, ועל כל צרה שלא תבוא, להפריש לעילוי נשמת הצדיק רבי מאיר בעל הנס זיע"א ולשלוח המעות למכון שבתו כי ממקומו יפן ברחמיו להתפלל בעדינו לפני שוכן מעונה, ומידע ידע שאין תפילתו חוזרת ריקם." ובהמשך הוא כותב "ושבח לה' יתברך דגם אשר הם חיים הצדיקים היושבים שם מתפללים בעד המתנדבים ולומדים בעד הצלחתם… והוא בדוק ומנוסה, דאשר הם מבני היכלא דמלכא יש להם הארה גדולה מהצדיק… 

לפניכם ליקוטי סגולות ותפילות להצלחה בקבר רבי מאיר בעל הנס מצדיקי הדורות 

אלקא דמאיר ענני!

כאשר אדם מישראל חש בצורך עז לשוחח עם אלוהיו, הדבר הטוב ביותר שהוא יכול לעשות הוא להתפלל, ולבקש בתפילה את אשר חפצה נפשו. בריאות לעצמו ולבני המשפחה, עושר ורווחה אישית וכלכלית ובריאות תקינה לכל בני המשפחה. ואולם לעיתים, יש כאלה שמאמינים כי צדיקים גמורים יכולים להיות מתווכים טובים ולדבר על ליבו של הקב"ה טובה על פלוני או אלמוני, ולסייע לו לזכות בבריאות, אושר או ממון. אחד הצדיקים הגדולים שידוע שהוא היה בבחינת נס גלוי, היה רבי מאיר בעל הנס. אחרי מותו, רבים ייחסו לו בעבר ומייחסים לו גם היום כוחות על טבעיים. לפיכך, תפילה בקבר רבי מאיר בעל הנס איננה תפילה בעלמא, אלא יכולה להיות הדרך הטובה והנאותה ביותר להגשים משאלות ליבם של המתפללים. מי היה רבי מאיר בעל הנס? למה מיוחסים לו כל כך הרבה ניסים ולמה ההילולה לו שחגגת בפאר מזה כמה מאות שנים? מה יכולה לעשות תפילה בקבר רבי מאיר בעל הנס למען האנישם היקרים לנו מכולם? להלן כל התשובות.

רבי מאיר בעל הנס היה תנא, אדם משכמו ומעלה שעשר נפלאות ריפא חולים והעניק לאנשים כל טוב. רבי מאיר בעל הנס חי בתקפה הרומאית, אבל קברו הוכר כאתר עלייה לרגל רק אי שם במרה השמונה עשרה. אחרי קום מדינת ישראל, הלכה ועלתה כמות האנשים הגיעים כ שנה לקברו, לחגוג את ההילולה הקרויה על שמו. רבים באים גם לאורך כל ימות השנה, ונושאים תפילה בקבר רבי מאיר בעל הנס כאשר לכל אחד יש בקשות מיוחדות. זה רוצה בזיווג עבור הבת, ואחר רווחה ובריאות שלמה. מתפללות מבקשות על עצמן ועל בני המשפחה שלהם. מבקשות בריאות, ומבקשות פרי בטן. העובדה שרבי מאיר בעל הנס היה צדיק גדול ומשכמו ומעלה, בוודאי עוזרת לו להביא את כל הדברים הללו לאזניו של הקב"ה, אשר מחליט על גורלם ועל העונש, הסליחה או התמורה בעקבות מעשים שלהם.

למה תפילה בקבר רבי מאיר בעל הנס היא סגולה לבריאות ולהצלחה

כאמור, רבי מאיר בעל הנס מזוהה עם רבי מאיר נכדו של נירון קיסר, שהפך ליהודי והיה תלמיד חגכם לעילא ולעילא. מי שהעניק לו את השם היה רבי עקיבא, הרב הנערץ ביותר על עם ישראל מזה אלפיים שנה. מדובר באדם צדיק תמים, ישר דרך ואוהב כל אדם באשר הוא – אפילו את האויבים שלו הוא אהב. אין פלא, לפיכך, שאדם כזה יהיה בדיוק הכתובת לתפילות ולבקשות. אחד הדברים שברור כשמש שיקרו, יברך ויעניק כל טוב לכל אדם שמאמין בצדקתו של הרב ומאמין בלי כל עוררים בעובדה שלרב הקדוש הזה יש גישה חופשית לאלוהים והיכולת לבקש עבור אחרים ולא עבור עצמו ובני המשפחה שלו בלבד.

מתי נכון לערוך תפילה להצלחה בקבר רבי מאיר בעל הנס?

ובכן, התשובה היא בכל עת. קבר רבי מאיר בעל הנס עמוס במבקרים ומתפללים מדי יום ביומו לאורך כל ימות השנה. רבים מכירים את הקבר דרך דיווחי החדשות במועדים מיוחדים כמו ל"ג בעומר, אבל בפועל מדובר באחד מהאתרים המתוירים ביותר בישראל. תפילה בקבר רבי מאיר בעל הנס יכולה להתבצע עם כוונה מאוד ספציפית סביב נושאים כמו זיווג, הריון ולידה, בריאות ורפואה, אהבה, פרנסה, שלום בית, הגנה מפני סכנה וכדומה. אבל תפילה כזאת יכולה להיות גם תפילה של יום יום, תפילה של הדלקת נרות בערב שבת, תפילה יומית עם מניין מלא או תפילה לכל מטרה למען המתפלל, בני משפחתו או עם ישראל כולו.

האם ישנם נוסחים שונים של תפילה בקבר רבי מאיר בעל הנס?

התשובה היא בהחלט כן ואת כל הנוסחים תוכלו לקבל בחינם במקום עצמו או להוריד מאתר האינטרנט של המקום. כאמור תפילה בקבר רבי מאיר בעל הנס יכולה להיערך סביב שורה ארוכה של נושאים ותחומי חיים ולכל מטרה נהוג להתאים את התפילה שלה. תוכלו לערוך תפילה יומית במקום, תפילה אישית ולבסוף גם תפילה על פי הנוסח הקבוע למטרה שלשמה הגעתם למקום. בחיבור עם קדושתו של רבי מאיר, כל דרך להעלות את תפילתכם השמימה היא דרך טובה ונכונה.

למה נועד מתן צדקה בזמן התפילה במקום?

רבים מהאנשים המגיעים לצורך עריכת תפילה בקבר רבי מאיר בעל הנס, עושים זאת גם בליווי מתן צדקה. צדקה זו מיועדת לקידום פעילות לימוד התורה הענפה שצמחה כולה סביב זכרונו של רבי מאיר, ובכלל זה בתי מדרש, כוללים וישיבת אור תורה. מוסדות אלה פועלים בדוחק תמידי וכל תרומה וצדקה הניתנות להם, בין היתר במסגרת תפילה בקבר רבי מאיר בעל הנס, מעלה ומרוממת את היקף פעילותם ואת דבר התורה בישראל.

✔️ 100% צדקה לכבוד הצדיק
✔️ ניתן לתרום במגוון דרכים
✔️ ניתן לתרום מכספי מעשרות

בוודאי! את כל הנוסחים תוכלו לקבל בחינם במקום עצמו או להוריד מאתר האינטרנט של המקום.

כל פעם שרק רוצים! מומלץ בעיקר בשעת צרה ודחק או שרוצים להודות על ישועות.

תפריט נגישות

Call Now Button