סעודת ראש חודש

תוכן עניינים

סעודת ר"ח היא סעודה חגיגית הנאכלת בראש חודש. אף על פי שאין חיוב הלכתי לאכלה, נחשבת הסעודה לסעודת מצווה. גם לאחר שחרב בית המקדש, עדיין הוסיפו לערוך סעודות ראש חדש.

מקור ופרטי המנהג

במדרשי חז"ל מודגשת החובה לכבד לימים אלה, כמו שכתוב: "כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה חוץ ממה שמוציא בשבתות וימים טובים וראש חודש וחולו של מועד". (בפסיקתא, וכן בויקרא רבה פרשה ל)

רבי צבי הירש מזידיטשוב היסב בסעודת ראש חודש, ופירש את הפסוק וְשֵׁם בַּת אָשֵׁר שָׂרַח כי סר"ח ראשי תיבות ס'עודת ר'אש ח'ודש, והוסיף "כי יש תתק"ג (903) מיני מיתות בעולם רחמנא ליצלן כמספר "תוצאו"ת", כמו שאמר דוד נעים זמירות ישראל בתהלים (תהלים סח כא); "הָ֤אֵ֣ל לָנוּ֮ אֵ֤ל לְֽמ֫וֹשָׁע֥וֹת וְלֵיהֹוִ֥ה אֲדֹנָ֑י לַ֝מָּ֗וֶת תֹּצָאֽוֹת", אולם המלים "בת אשר" בגמטריא תתק"ג, ומכאן יכולין לבטל זאת על ידי סעודת ראש חודש.

בספר "דרך חיים" לרבי מנחם די לונזאנו נכתב: "שהיה מהדר לאכול שלש סעודות בראש חודש, כדי שיוכל לברך ברכת המזון עם יעלה ויבוא".

סעודת ראש חודש בספרי ההלכה

"מצווה להרבות בסעודת ראש חודש."

הבן איש חי בספרו מתייחס למנהג סעודת ראש חודש וכותב:  "מצווה לאכול בשר בראש חודש, ואם הוא עני ואין ידו משגת יוסיף לפחות בפירות שיקנה מין פרי לאכלו בראש חדש"

כף החיים מביא את המנהג בספרו ומשווה בין סעודת ראש חודש לסעודת שבת ויום טוב שנחשבים לסעודות שחיובם מהתורה : "יש לאכול סעודת ראש חודש על השלחן ודרך כבוד כמו בשבת ויו"ט, וכן יש לבצוע על שתי ככרות, כדי לכבדו יותר מן החול, והמכבד את המצוות שכרו כפול ומכופל".

מנהגי הסעודה

רבי מאיר פאפירש כותב בספר אור צדיקים: כי "בארצות המערב נהגו להדליק נרות לכבוד ראש חודש כמו בשבת, ומנהג נכון הוא", כי יש שמחה גדולה בראש חודש כנזכר בזוהר הקדוש פרשת נח.

רבי אליעזר הורוביץ מדז'יקוב מסביר אף הוא בספרו "אמרי נועם" (ח"ב בסוף הספר בתשובות) עניין אמירת המזמור ברכי נפשי בסעודת ראש חודש ושאין בזה חשש ד"בשיר לא ישתו יין".

החיד"א מביא ב"ברכי יוסף": "כי יש קדושה בראש חודש, ועם היות דקדושת יום טוב יותר מראש חודש, מצינו מעלה לראש חודש יותר מיום טוב, והוא שאין אור גיהנום שולט בראש חודש כשבת, כי שבת וראשי חודשים הונחלו מיום שנברא העולם, אבל יום טוב באים מצד הנסים שנעשו אחר כך".

מה עושים במוסדות אור תורה בראש חודש?

בכל ראש חודש מתקבצים רבני ולומדי הישיבה והכולל שעל ציון התנא רבי מאיר בעל הנס ועורכים סעודת ראש חודש. במהלכה מקיימים את מנהגי הסעודה ולאחריה מקיימים מעמד ליד מציבת שתי האבנים בה מזכירים את תורמי הסעודה ואת בקשותיהם, מדליקים עבורם נר ומתפללים עבורם שהקב"ה ימלא כל בקשותיהם בזכות רבי מאיר בעל הנס.

איך משתתפים?

יוצרים קשר בטופס למטה, ממלאים פרטים, תורמים בדף הסליקה שנפתח ואחד ממנהלי הארגון ייצור עמכם קשר לבחירת החודש המועדף עליכם (ניתן גם בכל חודשי השנה) ולשיתופכם במעמד.

להשתתפות בסעודת ראש חודש

שתפו את הפוסט:

תפריט נגישות

Call Now Button