רבי מאיר בעל הנס

קברו של רבי מאיר בעל הנס זיע"א

גילוי מקום הקבר של רבי מאיר בעל הנס הוא על פי דברי האר"י הקדוש שכותב בס' שער הגלגולים: "לדרום של טבריא בלכתך אל מרחצאות של המים החמים (חמי טבריה) יש שם קברות הצדיקים רחוקים זה מזה ואינם במקום אחד, וכבר הוזכרו שמותם בספר היחוס והם רבי מאיר ורבי ירמיה". ובספר יחוס הצדיקים שעל דבריו סומך האריז"ל כתוב שרבי מאיר הקבור בטבריה הוא רבי מאיר בעל הנס זיע"א. וכן כתבו החיד"א הבן איש חי ובס' סדר הדורות. ובספר מסעות ירושלים מוסיף תיאור מדויק בזו הלשון: והנה מחמי טבריה ולמערב לצד ההר נוטה מעט לדרום, יש שם חצר של ג' כותלים רצוף באבנים, ובאמצע ציון ואבן עגול מהעמודים הישנים זקוף באמצע. ( קודם הקמת בנין בית המדרש על קברו היה כמין חצר ובתוכה היה מקום הציון הקדוש). 

ובתלמוד ירושלמי מס' כלאים פ"ט ה"ג מובא שרבי מאיר בהיותו באסיא עמד להיפטר מן העולם ואמר לתלמידיו שיאמרו לבני ישראל שהמשיח שלהם כאן ובפירוש 'פני משה' מבואר שכוונתו היתה לצוות עליהם שיעלו אותו להיקבר בארץ ישראל, ועוד הוסיף רבי מאיר שבעודו באסיא יתנו את ארונו על חוף הים מפני שכתוב על ארץ ישראל "כי הוא על ימים יסדה" ומתוך כך אף עתה יש לו שייכות לארץ הקדושה ששוכנת על חוף ימים. ובוודאי קיימו את צוואתו והוליכו את ארונו לארץ ישראל אל מקום ישיבתו של רבי מאיר בעיר טבריה כמובא בתלמוד ירושלמי במס' חגיגה פ"ב ה"א. ובפירוש עיון יעקב הסביר שבאומרו להניח את ארונו על כיף ימא כוונתו היתה לצוות אותם שלאחר שיעלו אותו לארץ ישראל יקברוהו על שפת הים ולפירוש זה יש הוכחה מדברי התלמוד ירושלמי לכך שרבי מאיר קבור על שפת הים.

הגאון הקדוש רבי יוסף חיים זצוק"ל ה"בן איש חי" כותב בקונטרס "מראות יחזקאל" וזה לשונו הקדוש: 'ושמעתי שקודם כמה שנים, יותר מארבעים שנה, הסירו הכיפה של הבנין אשר עליה עומדת המצבה של רבי מאיר בעל הנס זיע"א לבנותה מחדש, ונראית קרקע התחתונה, וראו כי המצבה התחתונה שעומדת על קבר רבי מאיר בעל הנס ממש היתה מכוונת כנגד המצבה העליונה שהיתה שני אבנים גדולים של סלע מורכבים זו על גבי זו ושם למטה מצאו ניירות ישנים, וגם מצאו אצל קברו של אדוננו רבי מאיר בעל הנס עוד שני קברים (קבר סומכוס, וקבר רבי שמעון בן אלעזר). ואחר שבנו הכיפה מחדש והניחו שתי האבנים הגדולים הנזכרים בכיוון כנגד המצבה התחתונה עשו ציון למעלה גם לשני קברים החדשים אשר ראו.' ומדבריו נמצא כי מקום קברו של רבי מאיר בעל הנס הוא מתחת לאבני השיש העגולות הניצבות עד לימינו אנו בבית המדרש שעל קברו ומתחת לאבני שיש אלו ניצבת מערת הקבורה כפי שניתן לראות בעזרת הנשים של בית המדרש 'אור תורה', כמו"כ ניתן לראות את שני הקברים של תלמידי רבי מאיר כפי שמעיד הבן איש חי זצ"ל.

צורת קבורת התנא

בספר שער הגלגולים לרבי חיים ויטאל כתוב בשם רבו האריז"ל - 'הורה לי מורי ז"ל על רבי מאיר שהוא קבור מעומד כמו שאומרים בני אדם'. (כי כן היה מורגל בפי הבריות לומר שר"מ היה קבור מעומד וכן כתב בס' מסעות ארץ ישראל מכתב ח') ובטעם הדבר מבואר משום שזכותו של רבי מאיר מגינה על עם ישראל לאחר פטירתו כפי שהגן עליהם בחייו ולכן קבור מעומד לרמז שזכותו עומדת לעד לעם ישראל.
ויש שביארו שהוא משום שרבי מאיר עומד מוכן ומזומן לביאת משיח צדקנו שעל פי דברי הרמב"ם בהל' סנהדרין "וקבלה היא שבטבריא עתידין לחזור תחלה ומשם נעתקים למקדש".
וכן דברי רש"י הקדוש "שבטבריא פסקה הסנהדרין ...ושם ממתנת התורה עד שיבא מלך המשיח".

tfila
kvurato_1

מעשה ניסים בעת בניית בית המדרש שעל קברו

מובא בספרי העיתים סיפור מופלא אשר התרחש בעת חפירת היסודות לבניית בית המדרש שעל קבר רבי מאיר. בחודש שבט בשנת תרכ"ז: בעת שהחלו במלאכת חפירת היסודות לבנין, נתגלתה מערת הקבורה במעמקי האדמה ומעליה במרחק שתי אמות נחו שתי אבני הריחיים, הבונים החליטו להסיר את ערמות העפר בכדי לקרב את אבני המצבה למערה. לשם כך התקבצו אנשים רבים בכדי לסייע בהזזת האבנים ופינוי העפר, ולאחר מכן החלו להחזיר את האבן הראשונה אל מקומה מעל המערה. אך עם סיום עבודה מייגעת זו עת נטו צללי ערב, לא היה כח ביד הבונים לסיים את המלאכה, וכאשר שקלו כיצד להמשיך ולסיים את המלאכה, לפתע החלה האבן השניה להתגלגל לכיוון המצבה ונפלה על גבי חברתה במכוון ובמדוייק כפי שעמדה קודם לכן.
מגודל שמחתם של הנאספים כי מלאכתם הסתיימה בידי שמים, החלו לשיר ולרקוד בהודיה והלל להשם יתברך על ניסיו ונפלאותיו אשר עשה לכבוד התנא רבי מאיר בעל הנס.

עוד על רבי מאיר בעל הנס

תפריט נגישות

Call Now Button