ההיסטוריה של הישיבה

טבריה של מעלה...

ישיבת 'אור תורה' שעל קבר התנא רבי מאיר בעל הנס זיע"א, הוקמה לפני כ- 120 שנה, ומאז ועד היום – לא פוסק מבין כתליה קול לימוד התורה שעולה מהישיבה, דרך קברו של התנא – היישר אל שער שמיים…

לפניכם נקודות ציון דרך בתולדות הישיבה

History_1
ייסוד
הישיבה
שנת תר"ס
מוסדות "אור תורה" על קברו של התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס זיע"א נוסדו בשנת תר"ס על ידי מרן הגה"צ רבי משה קליערס זצוק"ל - רבה של טבריה, נשיא המוסדות וראש הישיבה הקדושה 'אור תורה', על קברו של התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס זיע"א. ייסוד הישיבה על קברו של התנא רבי מאיר בעל הנס היה בבחינת "הושיבו ישיבה על קברו" למען העמדת דורות של תלמידי חכמים ובני עליה במקום הקדוש של ציון התנא רבי מאיר וכפי שמובא בחז"ל בתורתו של רבי מאיר כתוב "כתנות אור" ולא "כתנות עור" ובוודאי במקומו הקדוש ניתן לטעום מ"אור תורה" ולהתעלות בלימוד התורה לשמה.
ייסוד
הישיבה
History_2
הנהגת
הישיבה
בשנים אלו התווה ראש הישיבה מרן הגה"צ רבי משה קליערס זצוק"ל את יושבי עיר הקודש טבריה ללכת בדרכי התורה והמצוות והורה את דבר ה' בכל התחומים, כשגולת הכותרת של היישוב היה ייסוד ישיבת 'אור תורה' עם חברי ההנהלה הרה"צ רבי יצחק מתתי' סנדברג זצ"ל והרה"צ רבי נח וינברג זצ"ל. ומאז ועד היום קבר רבי מאיר בעל הנס זיע"א והישיבה הקדושה 'אור תורה' – בית היוצר של גדולי עולם, תלמידי חכמים ומרביצי תורה מתוך התעלות ודביקות בה' יתברך המהווים מגדלור רוחני ותורני של אור לכל בני טבריה והגלילות.
הנהגת
הישיבה
History_3
המשכיות
ההנהגה
שנת תרצ"ג
לעת זקנותו, כאשר הגה"צ רבי משה נחלש, כתב למרן הגה"צ רבי אשר זאב וורנר זיע"א ששימש ברבנות בארצות הברית ופעל רבות למען הישיבה ממקום מגוריו, וביקש ממנו לבוא לטבריה למלא את מקומו ולעמוד בראשות המוסדות והישיבה הקדושה 'אור תורה' על קברו של התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס מפני שסומך רק עליו.
המשכיות
ההנהגה
History5_
הישיבה
בהנהגת
הממשיך
תרצ"ג - תשי"ח
ואכן לאחר פטירתו של מרן הגה"צ רבי משה קליערס זצוק"ל בשנת תרצ"ד שב הגה"צ רבי אשר זאב וורנר זיע"א לארץ ישראל לכהן פאר ברבנות עיר הקודש טבריה ולעמוד בראשות מוסדות אור תורה.
מרן הגה"צ רבי אשר זאב וורנר זצוק"ל רבה של טבריה הנהיג ורומם את קהל עדתו בעיה"ק טבריה, נשא את משא הישיבה הגשמי והרוחני והרחיב את גבולות הקדושה בתורה, עבודת ה' וגמילות חסדים עד ליום פטירתו ז' טבת תשי"ח.
הישיבה
בהנהגת
הממשיך
History_6
הישיבה
בתקופת
הצנע
שנות קום המדינה
בשנים שלאחר חורבן דור העבר במלחמות העולם, וביחוד לאחר קום המדינה - עברו מרכזי התורה לערים הגדולות - ירושלים, בני ברק ולמרכז הארץ ומשום כך נחלשו הערים המרוחקות מהן, והישוב הדתי והחרדי במקומות המרוחקים בגליל - נעשה דליל, אך פעילות מוסדות 'אור תורה' המשיכה להתקיים ולהאדיר תורה.
הישיבה
בתקופת
הצנע
ישיבת אור תורה - קבר רבי מאיר בעל הנס
הישיבה
כיום
בזמן הזה
כיום מוסדות אור תורה עומדים תחת נשיאות בנו של הגה"צ רבי אשר זאב וורנר זיע"א - הגאון החסיד רבי שמחה בונם וורנר שליט"א הממשיך דרך אבותיו רבות בשנים - להגדיל תורה ולהאדירה בישיבת 'אור תורה' ולרומם את מקום משכנו של התנא רבי מאיר בעל הנס זיע"א.
הישיבה
כיום
History_4
פירות
הישיבה
תר"ס- תש"פ
בישיבה זו למדו רבות בשנים גאונים וצדיקים מפורסמים וידועים, ביניהם:
הגה"ק האדמו"ר רבי מרדכי חיים סלונים זיע"א
הגה"ק האדמו"ר מוהר"א מסלונים זיע"א
בעל ברכת אברהם
הגה"ק האדמו"ר רבי שלום נח ברזובסקי זיע"א בעל נתיבות שלום
הגה"ח רבי אהרן יוסף לוריא זיע"א בעל עבודת פנים
הגה"ח רבי יצחק מתתיהו לוריא זיע"א בעל שערי לימוד
הגאון המופלא רבי אשר מאיר שולמן זצ"ל
הרה"צ רבי יואל אשכנזי זצ"ל
הרה"צ רבי מנחם מענדל וועג זצ"ל

הרה"צ רבי חזקיה חדד זצ"ל
הרה"צ רבי יחיא פרץ זצ"ל

בראשות גאוני וגדולי הדור, ראשי הישיבה - הגה"ק רבי משה קליערס זיע"א והגה"ק רבי אשר זאב וורנר זיע"א, אשר בשיעוריהם המופלאים בישיבה, הרימו קרנה של תורה, - ובפסקי ההלכה הבהירים האירו עיניהם של ישראל בכל התפוצות.
פירות
הישיבה

תפריט נגישות

Call Now Button