המלצות גדולי וצדיקי עולם על מוסדות 'אור תורה'

המלצת ה'שדי חמד'
הגאון הצדיק ר' חיים חזקיהו מדיני זצוק"ל

Medini

צילום מתוך 'ספר התקנות' שיצא בשנים שלאחר ייסוד הישיבה.

 

מכתב לחזקיהו רועה צאן קדשים פעה"ק חברון תו"ב. הנה זה לי ימים כבירים אשר שמעה אזני בשורה טובה תדשן עצם, כי נתיסדה ישיבה יקרה בעיה"ק טבריה תי"ב ונקראה בשם אור תורה יכב"ץ בבית המדרש הבנוי לתלפיות על ציון התנא האלקי גרול אדונינו רמבעה"ן זיע"א, ולרוב תשוקתי לדברי נחמות האומה האלה חקרתי ע"ז ואורו עיני בראותי תעודות שונות מכל חו"ר ק"ק ספרדים הי"ו וק"ק אשכנזים הי"ו אשר בעיה"ק טבריה, וגם כתב שבא לי מיקירי עיה"ק טבריה תו"ב ונכבדיה יצ"ו, וגם מאחד המיוחד מרבני עיה"ק צפת אמת יצ"ו הגיעני כתב ע"ז וכולם מלאו תהלות הישיבה הקדושה הזאת ותפארתה, באומרם כי שם ישבו כסאות שורות שורות של ת"ח רבנן ותלמידיהון הרחק מתשואות קריה, וינזרו גם מבית תענוגיהם כל ימי השבוע לבלות את כל עתותיהם אלה בלמוד התורה ולילה ויום יהגו בה, ומע' הגבאים הי"ו עומדים הכן לתת לכל אחד תמיכה איש איש כגודל כוחו בתורה, ולפי ערך קופתם הדלה, ואח"כ בראות מע' הגבאים כי מרבים העם לעזוב משכונתם לבא להסתופף בחצרות ה' יסדו עוד להם גם בית תבשיל, למען לא יהיה להם דבר המפריעם מלמודם, הידיעות הנאמנות האלה העירו בלבי רגשי שמחה ותהלה רגשי תודה לה' ותפלה, כי נשתעשעתי עד למאד על כוכב המזהיר הזה אשר דרך מטבריה ת"ו המפיק אור יקרות בשמי היהדות באופן נעלה ונשגב מאד, ואף כי לשפת יתר יחשב לי לתנות את שבח המפעל הזה ומקרא מלא דבר הכתוב גם כי יתנו בגוים עתה אקבצם ואמרו רז"ל שבזכות התורה תהיה הגאולה בב"א, ולא אפונה כי מפעל טוב כזה ומעשה צדקה זו הוא כוכב מזהיר בראשית כל דבר שבקדושה, כי מלבד שהדבר בעצמו קדוש יאמר לו כמ"ש ותלמוד תורה כנגד כולם, עוד זאת, שיהיה עזר לכמה ת"ח ומוצאים בי משען לחם וע"י זה תגדל גפן התורה ותשלח את פירותיה בין בחורי חמד בני ישראל השוגים באהבתה אך מעוט הפרנסה תפריעם, ובצדק אוכל לאמר כי היא תורה וצדקה במקום אחד, ולכן אף ידי תכין עם מעלת הגבאים המיסדים את מקדש מעט הלזה וזרועי תאמצם ויה"ר שתשרה שכינה במעשה ידיהם, ועוד זאת אבקשה את אחי ובני עמי בנ"י אוהבי התורה ולומדיה, כי יואילו בחסדם הגדול להחזיק ביסודות בית המדרש הלזה שהוא מקדש מעט ולהגדיל תורה ולהאדירה ועץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר, ויען כי להמפעל הטוב הזה לא ידרש לו צבא מופתים, בטחתי ביקרת לב אחינו שבגולה כי מעט דברי אלה המחזיקים את המרובה יעשו פרי ברכה בלבם הטהור ויחישו לעזרה נטעי שעשועים האלה הני אילני דמלבלבי בכרם חמד ה' צבאות וחלף זה זכות התורה ולומדיה וזכות התנא האלקי רמבעה"ן זיע"א יגן עליהם להריק להם ברכה עד בלי די ואורך ימים ישביעם ועושר וכבור ינחילם, ויזכו לראות בבנות ציון, המקדש ואפריון, כאות נה"ר ובנא"ה.

החותם פעה"ק חברון תו"ב בש"א לחודש אדר ראשון שנת התחברו באהבה ואחוה לפ"ק, דשו"ט ומעתיר בעדם ברב עז ושלום. הצב"י חיים חזקיאו מדיני המכונה חח"מ הי"ו

Tshorkov

כ"ק מרן האדמו"ר
מטשארטקוב זיע"א

טוב מראה עינים ממהלך נפש אחינו בני ישראל, הדרים בארץ החיים, כי בכל ענים ומרודם, עינם ולבם אך להגות בתורת ה', וסרו מהם טרדת פרנסתם שקשה עליהם כקריעת ים סוף, ופנו מכל הבלי עולם להלוך בבית אלקים ברגש, כאשר חזו עיני ממכתבים מטבריא תובב"א, התורה בנתה שמה ביתה. חצבה עמודי' לחתום תורה בלומדיה, ויסדו למו ישיבה בשם אור תורה להאיר על הארץ ולדרים עלי', ומשביבי נוגה תפארתה יתחממו צעירי צאן בית ישראל. יהי ד' עמהם ויבצע מעשיהם הטוב, והבית הזה יהי' נכון ונשא, ותהי לנס במקום הקדוש הזה. וכאשר הדבר חביב עלינו האציל כ"ק אאמו"ר צי"ע שליט"א ברכתו נדבת ידו, וגם אנכי הרימותי תרומת ידי להיות חלקי עמהם. ונקוה כי כל איש ואיש ידעו להוקיר הדבר הזה, וילכו באורחות צדיק. וישלחו עזרתם לקודש כפי מסת נדבת ידם, ואשרי כל המסייעים לזה, ובגלל זה יצוה ה' אתם את הברכה חיים עד העולם, ויזכו לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ומצות באושר ועושר.

מנאי הכותב לכבוד התורה ולומדיה.

ישראל במו"ה דוד משה שליט"א

Satmer

ב"ה כאשר זכיתי להיות פה על ציון הק' הרמבעה"נ זלה"ה זי"ע ועכ"י ראיתי גם אותו בית הישיבה הנבנה פה ומה נהדר המקום הזה בתורה ותפילה ומצוה לחזקם בכל מה דאפשר השי"ת יהיה בעזרם להרביץ תורה ויראה עדי נזכה לישועת כל ישראל בב"א

באעה"ח ד' לסדר שופטים ער"ח אלול התרצ"ב לפ"ק פה עיה"ק טבריא תובב"א

קריאת רבי יואל מסאטמר זצוק"ל

על מוסדות אור תורה

gur

 גם אני נתתי סיוע להישיבה בפה עיה"ק טברי' וכו' והמתנדב לזה שכרו כפול מה"ש (מן השמים).

ה'אמרי אמת' - האדמו"ר מגור זצוק"ל

על מוסדות אור תורה

הגאון רבי
אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל

kuk

רבה של ירושלים, הגאון רבי
יוסף חיים זוננפלד זצ"ל

zonenfeld

הצטרפו גם אתם למעגל התורמים של 'אור תורה' לזכות רבי מאיר בעל הנס ותזכו לברכות וישועות מגדולי הדורות בכל הזמנים!

תפריט נגישות

Call Now Button