ner

לא מפספסים

הזדמנות של פעם בשנה!

ימים
שעות
דקות
שניות

סגולת הבן איש חי ורבי חיים פלאג’י ליום א’ בטבת

הדלקת נר שמן על ציון התנא ביום הסגולה, א' בטבת –

עכשיו גם אתם יכולים!

עלות הדלקת נר שמן בציון והזכרת שמות במעמד התפילה: ₪52 בלבד

הדלקת נר לרבי מאיר בעל הנס
Rabanim3

מעמד תפילה נשגב

בראשות חכמי ורבני ישיבת 'אור תורה'
שעל קבר התנא רבי מאיר בעל הנס זיע”א

שבו ידליקו עבורכם נר שמן לזכות התנא

ושמכם יוזכר בתפילה לברכות וישועות!

הסגולה המסוגלת דברי הבן איש חי זיע”א ורבי חיים פלאג’י זיע”א
בזמן המסוגל – ימי החנוכה
ביום המסוגל – א' טבת
במקום המסוגל – קבר התנא רבי מאיר בעל הנס
בשעה המסוגלת – הדלקת נרות חנוכה

לא מפספסים

הזדמנות של פעם בשנה!

תפריט נגישות

Call Now Button